Administration

Name Designation Cadre email Phone (O) Phone (R)
Rajiv Kumar Shankar Divisional Commissioner IAS, 2001 divcomdshalahp[at]nic[dot]in 01892-229022 01892-229046
Sandeep Kumar Deputy Commissioner IAS, 2010 dc-kan-hp[at]nic[dot]in 01892-222103 01892-224950
Kamal Kant Saroch Addl. Deputy Commissioner HAS,1998 adc-kan-hp[at]nic[dot]in 01892-223322 01892-26832
Mast Ram Bhardwaj Addl. District Magistrate HAS,2006 adm-kan-hp[at]nic[dot]in 01892-223323 01892-226272
Shiv Krishan Prashar Assistant Commissioner to Deputy Commissioner HAS,2009 ac-kan-hp[at]nic[dot]in 01892-223319 01892-226777